The Whole System in the Room

Samen aan tafel levert nieuwe inzichten op

Door Karina Meerman

Beeld Jiri Büller/De Beeldredaktie

The Whole System in the Room (het hele systeem in dezelfde ruimte) is een methodiek die mensen uit verschillende disciplines tegelijkertijd laat buigen over hetzelfde vraagstuk. Tijdens het iBestuur Congres onderzochten de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoe WSITR in de praktijk inzichten samenbrengt van beleid, toezicht, uitvoering en informatievoorziening.

Terwijl een verdieping lager het iBestuur Congres in volle gang was, waren de deelnemers aan The Whole System in the Room in een grote ruimte aan het werk met drie heel eigen vraagstukken: datagebruik in de dierketen, datastelsel verduurzaming utiliteit (DVU) en i-vakmanschap bij ambtenaren (zie kader).

Aan vier grote tafels zaten uitvoerders, beleidsmedewerkers, studenten, i-specialisten en inspecteurs, van binnen en buiten de ministeries van EZK, LNV en RVO. Mensen schreven op flipovers en tafellakens. Zij plakten geeltjes, maakten aantekeningen en vroegen elkaar het hemd van het lijf. Achterin de zaal voegden twee professionale illustratoren alles samen in een enorme tekening. De bezigheden in de grote ruimte leken op het eerste gezicht chaotisch, maar waren wel degelijk geregisseerd.


Systemisch denken

Whole System in the Room (WSITR) komt uit de wereld van de systeemtheorie en het systemisch denken, dat streeft naar een overzicht van het geheel, zonder speciale nadruk op de afzondelijke onderdelen die dat geheel tot een systeem maken. Een simpele vergelijking: een familiediner is niet die ene povere salade of een reeks snibbige opmerkingen tussen twee familieleden, maar het geheel van meerdere gangen en de dynamiek tussen verschillende personen. Wanneer slechts aan één component aandacht wordt besteed, is het onmogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van het geheel.


Met name bij complexe vraagstukken gebeurt het vaak dat slechts één aspect wordt uitgelicht, wat het eindresultaat onvoorspelbaar, oncontroleerbaar en onuitvoerbaar maakt. Bij informatievoorziening zijn dat onderdelen als data, architectuur, security als losstaande verschijnselen, terwijl ze verweven zijn met alle aspecten van beleid, toezicht en uitvoering. Andersom hebben beleid, toezicht en uitvoering allemaal een i-aspect.


Plaatsvervangend secretarissen-generaal Gerdine Keijzer-Baldé (EZK) en Eva Heijblom (LNV) zijn voor hun respectievelijke departementen verantwoordelijk voor het thema i-besturen binnen de I-strategie Rijk. “Het is niet alleen nuttig en nood­zakelijk om met alle onderdelen aan tafel te zitten. Het levert ook veel inspiratie en en regie op”, aldus Keijzer-Baldé.

De WSITR-aanpak is een inspirerende methode om ‘i’ te verwerken in maatschappelijke opgaven

Waar te beginnen?

Wie zelf een WSITR-sessie wil organiseren, begint met het formuleren van een beleidscasus, zegt projectleider Monique Barnhoorn. “Elke beleidscasus heeft een i-element, denk bijvoorbeeld aan privacyvraagstukken. Begin daarom met beleid en ‘i’ aan tafel te zetten om het gewenste doel van het beleid te bespreken. Dat is niet altijd eenvoudig, omdat de domeinen beleid en informatievoorziening vaak een andere taal spreken.”


De casus mag overigens ook een bestaand beleidsvraagstuk zijn of een vraagstuk dat zich voordoet in de uitvoering. Barnhoorn: “Idealiter zit je met al deze verschillende groepen bij elkaar aan de start van ontwikkeling van nieuw beleid. Maar deze methode is ook geschikt voor het toetsen van bestaande casuïsitek, voor het ophalen van witte vlekken en lessen voor een volgende keer.” Daarna is het zaak collega’s te benaderen die willen meedenken en meewerken. “Vraag ook wie zij denken dat er nog meer bij moet zijn en dan het liefst uit een ander domein of van buiten de organisatie”, aldus Barnhoorn.


Het doel van de dag was om mensen uit hun vaste denkpatronen te halen, legt Barnhoorn uit. “Daarom gebruikten we geen Powerpoint-presentaties, maar lieten we mensen tekenen en schrijven met de hand. Door met beelden te werken in plaats van woorden, gebruiken mensen hun hersenen anders.” Daarnaast is een voorzitter nodig die de spelregels duidelijk maakt: luister naar elkaar en vul aan. Zeg geen ‘ja maar’. Kijk naar de mogelijkheden, niet naar de onmogelijkheden.

Aan het eind van de dag deelden de teams in vier minuten hun belangrijkste conclusies. Alle notities, geeltjes, tekeningen, flipovers en aantekeningen werden door RVO in foto’s opgeslagen, als input voor de volgende stap. “De WSITR-aanpak is een inspirerende methode om ‘i’ te verwerken in maatschappelijke opgaven”, concludeert Barnhoorn.

De drie thema’s

Datastelsel verduurzaming utiliteit (DVU) van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) is een platform dat meer, makkelijker en sneller inzicht moet geven in het werkelijke energieverbruik van een utiliteitsgebouw. Dit zijn gebouwen die geen woonbestemming hebben, zoals ziekenhuizen, scholen en winkels. Aanleiding tot de ontwikkeling was de noodzaak tot het energie-efficiënter maken van gebouwen (waaronder CO2-reductie) om de doelen te behalen in het Klimaatakkoord en in aankomende EU-richtlijnen. De data die worden ontsloten via het platform moeten een volledig energiebeeld gaan geven van gebouwen.


De ‘dierketen’ van RVO bevat alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de wet- en regelgeving rondom dieren. Van beschermde dieren, dieren in de vrije natuur, landbouwdieren, tot en met huis- en hobbydieren. Voor een aantal regelingen zijn de datastromen in deze keten in kaart gebracht, om te bestuderen hoe data slimmer gedeeld en gebruikt kunnen worden.


Ambtenaren niet die werkzaam zijn in het i-domein, kunnen meer kennis gebruiken van digitalisering. Onder de noemer i-vakmanschap is dit een thema binnen de i-strategie Rijk.

Laat jong talent meepraten

Op uitnodiging van EZK was ook Lead Your Future aanwezig op het iBestuur Congres. Dit is een community van ambitieuze vrouwelijke talenten en zes van hen namen deel aan The Whole System in the Room. Zij bedachten oplossingen voor het vergroten van het i-vakmanschap van ambtenaren in toezicht, beleid en uitvoering. Een geopperde opossing was dat de overheid een stapje terug moet doen in de gekte van vandaag. Tessa Heij is contentmaker bij Lead Your Future: “De wereld is gebaat bijeen rustige overheid. Ze kan dan simpeler beleid maken, waardoor ook digitalisering makkelijker wordt.”


Openheid

Een aantal bestuurders kreeg op het congres de kans dit talent te overtuigen om bij de Rijksoverheid te komen werken. Onder hen staatssecretaris Alexandra van Huffelen. De jonge vrouwen stelden het zeer op prijs dat zij en andere bestuurders openstonden voor een gesprek, dat er werd geluisterd naar wat zij te vertellen hadden.


Die openheid zouden ze van de overheid wel meer willen zien. Heij: “Het oude stoffige imago van de ambtenaar leefde echt nog bij ons. Het zou helpen als de overheid meer over zichzelf zou vertellen op social media. We wisten bijvoorbeeld niet dat ze veel ruimte biedt voor ondernemen.”


Oprichter Marie-Claire Spencer van Lead Your Future heeft nog wel wat tips om dit talent binnen te halen als ambtenaren van de toekomst: “Deze generatie wil de inhoud verkennen van het werk en de werkgever en op basis daarvan een keuze maken. Nodig hen daarom uit voor een gesprek, spreek hen rechtstreeks aan. En bied hen geen traineeships aan, maar banen. Jonge mensen hebben geen werkervaring, dat is bekend. Wat ze wel hebben is kennis. Zij zijn afgestudeerd op duurzaamheid, op social media, op employee branding. Daarbij hebben ze twee jaar lang thuis gezeten tijdens de pandemie: alles wat ze nieuw kunnen leren en ervaren is welkom. Praat met ze, haal ze binnen, begeleid ze.”